T: 059 01 03 13 | M: 051 354 064 sportna.zveza.trzic@t-2.net

Krpan

Športna programa Zlati sonček in Krpan

sta namenjena našim najmlajšim, starim 5 do 11 let. Izvajajo ju vrtci, osnovne šole, v popoldanskem času pa tudi društva ali zasebniki.

Gibanje je lahko učenje novih spretnosti, osebno ustvarjanje, način uresničevanja svojih želja, razvijanje in primerjanje gibalnih sposobnosti, ohranjanje zdravja. Športna programa Zlati sonček in Krpan pri najmlajših ponujata možnost za uresničevanje vsega tega.

Z njima lahko popestrimo redni vzgojno-izobraževalni proces in dela v društvih, zaradi privlačnih vsebin kot so rolanje, smučanje, drsanje, plavanje, pohodništvo, spretnosti z žogo pa ju vključujejo tudi v druge programe, namenjene otrokom (Hura prosti čas). V letih izvajanja se je v programa uspešno vključilo prek 620.500 otrok. Vabimo vas, da programa ponudite vašim otrokom, saj gibanje zagotavlja harmoničen razvoj telesa in duha.

Namen obeh programov je najmlajše motivirati za gibalno dejavnost predvsem pa v njih vzpodbuditi željo, potrebo, navado po športni igrivosti v vseh starostnih obdobjih. Notranje in zunanje spodbude lahko okrepijo notranjo željo po športnem udejstvovanju.

Sodobni način življenja zahteva, da namenimo več pozornosti ustrezni količini gibalnih vsebin v vrtcu in osnovni šoli. Pomembne so kakovostne spodbude s področij umskega, gibalnega, čustvenega in socialnega razvoja otrok. Ničesar ne smemo opuščati ali zapostavljati. Največ pozornosti naj bo namenjeno igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku

Namen programa Krpan

Sodobna vzgojna prizadevanja temeljijo na Ismailovi teoriji integriranega razvoja, po kateri obstajata medsebojna funkcionalna povezanost in soodvisnost med umskim, gibalnim, emocionalnim in socialnim razvojem. Zato so za najboljši celosten razvoj otroka pomembne kakovostne spodbude z vseh štirih področij. Ničesar ne bi smeli opuščati ali zapostavljati. Gibanje oziroma šport tudi razvojni psihologi štejejo za eno od najpomembnejših razsežnosti otrokovega celostnega osebnostnega razvoja. To spoznanje je vtkano tudi v zamisel in program zlati sonček.

Znanstveniki tudi ugotavljajo, da je medsebojni vpliv med telesnim in duševnim oziroma gibalnim in intelektualnim toliko večji, kolikor mlajši je človek. Ta vpliv je največji tja do enajstega ali dvanajstega leta. Zaradi posebnosti razvoja možganov in živčevja nastopa čas optimalnega učenja gibalnih dejavnosti po petem letu. To je čas za razvoj osnovnih struktur gibalne inteligentnosti (L. Horvat). Kar je v tem času zamujeno, pozneje ni mogoče nadomestiti. Program Zlati sonček se z izbranimi vsebinami časovno ujema prav z začetkom obdobja, ki je za gibalne oziroma športne spodbude najboljše. Vse naloge so strokovno utemeljene v priročniku Zlati sonček

Cilj programa je v bogatenju življenja z raznovrstnimi športnimi vsebinami v vseh letnih časih. Program ni tekmovanje, temveč igra, pravi cilj ni osvajanje medalje, ampak dejavnost sama. Pomembno je sodelovanje v programu in ne storilnost, zato je program zasnovan tako, da je vabljiv in uresničljiv tudi za manj zmogljive. Izvajalci morajo največ pozornosti posvetiti igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Neuspešnih otrok naj ne bi bilo.

Priznanje v prvi vrsti pomeni, da je otrok vključen v program, zato naj vsi otroci prejmejo priznanje, seveda pa ne brez njim ustreznega procesa. Manj uspešne otroke je treba spodbujati, jim posvetiti več pozornosti in jim prilagoditi naloge. Otrok naj spozna, da je z voljo in pomočjo mogoče marsikaj doseči, priznanje pa naj bo zanj spodbuda za njegov napredek. Način nagrajevanja, kjer otroci dobijo priznanje za vključitev v program, spodbuja tako otroke kot vzgojitelje (izvajalce) in starše.

Z ustrezno predstavitvijo programa, s strokovnim spopolnjevanjem vzgojiteljic in razrednih učiteljic (izvajalcev), ozaveščanjem staršev želimo, da bi se čim več otrok ukvarjalo s športom.

Vsebina in priznanja programa Krpan

V 3. razredu (4. razred nove devetletke) učenci opravijo naslednje naloge:

 • dva izleta;
 • naskok v oporo čepno na gimnastično orodje;
 • odrivanje v stojo na lahteh ali premet v stran;
 • dve spretnostni nalogi z žogo;
 • tek 6 minut zdržema v pogovornem tempu;
 • teorija.

Učenci-ke 3. (4.) razreda, ki opravijo vse predpisane naloge, prejmejo bronasto medaljo. Če učenec 3. (4.) razreda ni opravil vseh nalog za bronasto medaljo, dobi pisno priznanje – diplomo za sodelovanje v programu, neopravljene naloge pa lahko opravi v naslednjem razredu in si tako pridobi bronasto medaljo. Hkrati se lahko poteguje še za srebrno medaljo, vendar mora najprej opraviti naloge za bronasto priznanje. Če bronaste medalje tudi v tem razredu ni osvojil, se zanjo lahko poteguje tudi še v 5. (6.) razredu.

V 4. razredu (5. razred nove devetletke)

 • dva izleta;
 • preskakovanje kratke kolebnice;
 • plezanje po žrdi;
 • dve spretnostni nalogi z žogo;
 • plavanje 35 m;
 • teorija.

Če učenec kakšne naloge ne more opraviti, jo lahko nadomesti z eno od naslednjih nalog: kotalkanje ali drsanje ali rolanje, smučanje, spretnostna naloga s kolesom.

Učenci-ke 4. (5.) razreda se potegujejo za srebrno medaljo. Če učenec-ka 4. (5.) razreda ne more opraviti vseh nalog za srebrno medaljo, jih lahko nadomesti z dopolnilnimi nalogami. Če tudi z dopolnilnimi nalogami ne opravi uspešno predpisanih nalog, dobi pisno priznanje – diplomo za sodelovanje v programu, srebrno medaljo pa si lahko pridobi v naslednjem razredu.

V 5. razredu (6. razred nove devetletke)

 • dva izleta;
 • raznožka čez gimnastično orodje in vzmik na doramenskem drogu;
 • poskočna polka;
 • tek 10 minut zdržema v pogovornem tempu;
 • plavanje 50 m;
 • teorija.

Če učenec kakšne naloge ne more opraviti, jo lahko nadomesti z eno od naslednjih nalog: kotalkanje ali drsanje ali rolanje, igra z žogo (dejaven član razredne reprezentance), smučanje.

Učenci-ke 5. (6.) razreda, ki opravijo vse predpisane naloge, prejmejo zlato medaljo. Če učenec-ka 5. (6.) razreda ne more opraviti vseh nalog za zlato medaljo, lahko to opravi z dopolnilnimi nalogami. Zlato medaljo dobi, če je prej že prejel-a bronasto in srebrno.

Ob vključitvi v program dobi vsak učenec-ka svojo knjižico, ki ga (jo) spremlja v treh letih. V knjižico se beležijo uspešno opravljene naloge.

Dostopnost